Algemene voorwaarden


Moree B.V.
Rapenburg 19
2952 AP Alblasserdam
Inschrijfnummer K.v.K.: 23076606

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop en op alle overeenkomsten van opdracht tot het verrichten van werkzaamheden van Moree B.V., gevestigd te Streefkerk, hierna te noemen: “Moree”.
2. De koper respectievelijk de opdrachtgever zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.
3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft betrekking op een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
5. Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: zowel de door Moree voor de uitvoering van de opdracht te gebruiken als de los te verkopen planten, zaden, grond, grind, zand, hout, beschoeiingmateriaal, bestratingmaterialen en overige materialen.
6. Onder “documenten” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de door Moree te vervaardigen of te verstrekken en/of door de wederpartij verstrekte tekeningen, ontwerpen, berekeningen, adviezen, e.d. Deze documenten, waaronder begrepen digitale bestanden, kunnen zowel schriftelijk als op andere informatiedragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd’s, USB-sticks e.d.
7. Onder “informatie” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: zowel de documenten als de overige (mondelinge) gegevens die door Moree en/of de wederpartij (moeten) worden verstrekt.
8. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
9. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
10. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten.
11. Indien Moree deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Moree hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2: Aanbod, offerte

1. Ieder aanbod en elke offerte van Moree is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft Moree het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht Moree niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
3. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Moree het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aan te passen.
4. Het aanbod, de offerte, prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten.
5. Getoonde en/of verstrekte monsters en modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Moree zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
6. De verstrekte monsters en modellen blijven eigendom van Moree en moeten op eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan Moree worden geretourneerd.
7. Moree heeft het recht de kosten verbonden aan een offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten is gewezen.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van Moree heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien Moree schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
2. Moree is pas gebonden aan:
a. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
b. mondelinge afspraken;
c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;
na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra Moree – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.

Artikel 4: Vergoeding, prijzen, tarieven

1. De in een aanbod, offerte, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, administratiekosten, parkeerkosten, kosten voor het aanvragen van vergunningen, kosten voor het doen van een graafmelding (KLIC-melding) bij het kadaster op grond van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) en declaraties van ingeschakelde derden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien deze kosten nadien mochten worden verhoogd, mag Moree de overeengekomen prijs dienovereenkomstig verhogen.
2. Tenzij partijen werkzaamheden op uurtarief zijn overeengekomen, zal Moree de overeengekomen prestatie verrichten tegen een vaste vergoeding (aannemingssom).
3. Moree heeft het recht deze vaste vergoeding te verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen of verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat door partijen, zonder dat dit te wijten is aan Moree, en in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.
4. Indien partijen werkzaamheden op uurtarief zijn overeengekomen, zal Moree de vergoeding berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen of het gebruikelijke uurtarief van Moree.
5. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.
6. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij dienen plaats te vinden buiten de in het vorige lid genoemde werkdagen, heeft Moree het recht een toeslag te berekenen over het uurtarief.
7. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Moree bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs van de zijde van de wederpartij.
8. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Moree (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde zaken en/of grondstoffen, heeft Moree het recht de overeengekomen prijzen en/of tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.
b. Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aan Moree heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, mag Moree er vanuit gaan dat de consument met de prijswijziging heeft ingestemd.
9. Bij duurovereenkomsten heeft Moree het recht om jaarlijks een reguliere prijs- of tariefverhoging door te voeren en door te berekenen aan de wederpartij. Moree zal de wederpartij hierover uiterlijk één maand voor ingangsdatum van de prijs- of tariefverhoging informeren.

Artikel 5: Inschakeling derden

1. Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Moree vereist, mag zij bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.
2. Indien de opdracht met zich meebrengt dat Moree met meerdere, door de wederpartij aangestelde, derden moet samenwerken, zal de wederpartij een hoofdverantwoordelijke onder hen aanstellen en een onderlinge taakverdeling bepalen. Dit gebeurt in overleg met en na instemming van Moree.

Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij

1. De wederpartij moet ervoor zorgen dat:
a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie (waaronder vergunningen, ontheffingen, beschikkingen e.d.) tijdig en op de door Moree gewenste wijze aan haar ter beschikking stelt;
b. eventuele door de wederpartij aan Moree verstrekte informatiedragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten;
c. hij Moree vóór aanvang van de werkzaamheden in ieder geval informeert over de bodemgesteldheid, o.a. betreffende eventuele vervuiling en de drukvastheid van de ondergrond van de werklocatie;
d. hij Moree, met het oog op de eventueel te nemen voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van beschadigingen/ verzakkingen van de bestrating als gevolg van overpad door machines e.d., tevens informeert over de aard en ondergrond van de bestrating waaromheen/ waaraan Moree haar werkzaamheden moet uitvoeren;
e. de zaken die hij zelf levert voldoen aan de hiervoor overeengekomen specificaties en deze zaken aan Moree ter beschikking worden gesteld inclusief de extra hoeveelheden die nodig zijn in verband met het verloren gaan van een deel van de zaken tijdens de werkzaamheden;
f. er voorzieningen getroffen worden ten behoeve van de verkeersveiligheid en de bescherming van het milieu en/of ter voorkoming van geluidsoverlast;
g. Moree vóór aanvang van de werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de ligging van (eigen) kabels, leidingen e.d. die niet vallen onder de WION;
h. hij Moree direct informeert indien de ligging van de kabels, leidingen e.d. die wel onder de WION vallen is gewijzigd of mogelijk afwijkt van de bij het Kadaster bekende informatie;
i. Moree op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot het terrein, de opstal of het water waarop of waarin de werkzaamheden dienen te worden verricht (“de werklocatie”). Deze werklocatie moet voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen;
j. de werklocatie goed bereikbaar is voor machines en drijvend materieel van Moree;
k. de werklocatie bij aanvang van te verrichten bestratingwerkzaamheden vrij is van overtollige materialen, puin en onkruid en eventueel noodzakelijk grondwerk is verricht, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;
l. de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden of leveringen zodanig en zo tijdig verrichten, dat Moree hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;
m. Moree tijdig de mogelijkheid krijgt te zorgen voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van zaken en hulpmiddelen;
n. Moree op de werklocatie kosteloos kan beschikken over de door Moree gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit (krachtstroom), gas en water. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn voor rekening van de wederpartij;
o. Moree vrije toegang heeft tot toiletten, schaftlokalen of kantines op of bij de werklocatie;
p. op de werklocatie voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van afval;
q. er op de werklocatie een ruimte beschikbaar is waar gereedschappen, machines e.d. van Moree opgeslagen of opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging of diefstal kan plaatsvinden;
r. op de werklocatie kosteloos de door Moree en/of haar onderaannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn.
2. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart Moree voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
3. Moree zal de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
4. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies, diefstal en overige schade aan de gereedschappen, machines e.d. die Moree tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij gebruikt of heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door mankementen, onvolkomenheden e.d. op de werklocatie.
5. De wederpartij staat Moree toe kosteloos naamsaanduidingen en reclame op de werklocatie of aan het werk aan te brengen.
6. Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft Moree het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging of verloren arbeidsuren, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
7. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Moree nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van Moree om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 7: Levering, (op)leveringstermijn

1. Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien Moree de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog te leveren.
2. Indien overeengekomen is dat de te leveren zaken van een bepaalde soort, maat, grootte, omtrek e.d. dienen te zijn, zal Moree zich zoveel mogelijk inspannen om aan die afspraak te voldoen. Indien Moree constateert dat zij ondanks haar inspanningen in dit opzicht niet aan de overeenkomst kan voldoen, zal Moree met de wederpartij overleggen over de alternatieven.
3. Levering van bestelde levende planten vindt plaats onder het voorbehoud dat deze planten op het overeengekomen moment van levering in voldoende mate beschikbaar zijn en geplant kunnen worden. Wortelgoed kan alleen geleverd worden in de periode van november tot en met maart, kluitgoed alleen in de periode van oktober tot en met april.
4. Moree is gerechtigd tot uitvoering van de overeenkomst in gedeelten, waarbij iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk dan wel periodiek kan worden gefactureerd.
5. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment van levering. Dit is het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of het terrein van Moree verlaten of Moree aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.
6. In afwijking van het vorige lid is bij consumenten het moment van levering het moment waarop de zaken feitelijk aan hen ter beschikking staan.
7. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door Moree te bepalen wijze. Moree is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook – al dan niet aan de zaken zelf – die verband houdt met de verzending of het transport.
8. In afwijking van het vorige lid geldt voor consumenten dat verzending of transport van de zaken plaatsvindt voor risico van Moree, maar voor rekening van de consument.
9. Indien Moree de zaken zelf bij de wederpartij bezorgt, gaat het risico voor de zaken over op het moment dat deze zaken op de locatie van de wederpartij aankomen en feitelijk aan hem ter beschikking staan.
10. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie of zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of de zaken niet worden afgehaald, heeft Moree het recht de bestelde zaken en/of de zaken die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De wederpartij moet Moree binnen een door Moree te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen de prestatie of de zaken alsnog te leveren dan wel de zaken binnen deze termijn alsnog af te halen.
11. Indien de wederpartij na de in het vorige lid vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. Moree heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, de zaken aan derden te verkopen en eventuele al vervaardigde documenten te vernietigen zonder dat hieruit voor Moree een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-) kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van Moree alsnog nakoming te vorderen.
12. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de door de wederpartij bestelde levende planten (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of deze planten niet worden afgehaald, zal Moree zich inspannen deze aan derden te verkopen. De wederpartij is in dat geval verplicht het eventuele (negatieve) prijsverschil ontstaan door een dergelijke verkoop evenals alle verdere kosten en schade aan Moree te vergoeden. Een positief prijsverschil wordt niet aan de wederpartij uitbetaald. Indien Moree er niet in slaagt de levende planten te verkopen, behoudt zij zich het recht voor deze te vernietigen. Bij verkoop respectievelijk vernietiging van de planten heeft Moree het recht de overeenkomst, met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Een en ander, zonder dat hieruit voor Moree een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van Moree alsnog nakoming te vorderen.
13. Indien de voor de uitvoering van werkzaamheden overeengekomen opleveringstermijn is uitgedrukt in werkdagen, wordt hieronder verstaan; kalenderdagen met uitzondering van weekenden en erkende nationale feestdagen.
14. Werkdagen respectievelijk halve werkdagen waarop – als gevolg van omstandigheden die niet aan Moree te wijten zijn – gedurende minimaal 5 uren respectievelijk 2 uren door Moree niet kan worden gewerkt worden als onwerkbaar beschouwd. De hieruit voortvloeiende gevolgen, zoals een vertraging in de oplevering of kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden, zijn voor rekening van de wederpartij.
15. Als de oplevering van het werk moet plaatsvinden op een dag die geen werkdag is, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.

Artikel 8: Voortgang, uitvoering overeenkomst

1. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van het werk of de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:
a. Moree niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de wederpartij heeft ontvangen;
b. Moree niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen;
heeft Moree recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.
2. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Moree het recht de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij.
3. Moree spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet worden bespoedigd, heeft Moree het recht de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij de wederpartij.
4. Moree is verplicht het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. Moree moet het werk zodanig uitvoeren, dat daardoor schade aan personen, zaken of het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt en moet de in dit kader door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen zoveel mogelijk opvolgen.
5. Moree moet de wederpartij wijzen op onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. in de door of namens de wederpartij:
a. verstrekte documenten;
b. voorgeschreven constructies, werkwijzen e.d.;
c. gegeven aanwijzingen;
d. ter beschikking gestelde of voorgeschreven zaken, materialen en hulpmiddelen;
voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de prestatie van Moree en zij hiermee bekend is of kan zijn.
6. Moree wordt geacht bekend te zijn met de relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij.
7. Indien de wederpartij wijzigingen in het overeengekomen werk wenst, zal Moree de wederpartij informeren over de gevolgen die deze wijzigingen hebben voor de overeengekomen prijzen, tarieven en (op)leveringstermijnen.
8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal Moree met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. Moree zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de (op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft Moree in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al door haar verrichte werkzaamheden en leveringen.
9. De wederpartij zal iedere conceptversie van door Moree te vervaardigen documenten steeds zorgvuldig controleren en zo spoedig mogelijk zijn reactie aan Moree kenbaar maken. Indien nodig, wordt het concept door Moree aangepast en nogmaals aan de wederpartij ter goedkeuring voorgelegd. Moree kan daarbij verlangen dat de definitieve versie van de vervaardigde documenten per pagina voor akkoord wordt geparafeerd door de wederpartij of dat de wederpartij een schriftelijke akkoordverklaring van de definitieve versie ondertekent. De wederpartij mag de vervaardigde documenten pas gebruiken, nadat Moree de geparafeerde definitieve versie of de schriftelijke akkoordverklaring heeft ontvangen.
10. Indien Moree in al goedgekeurde documenten nog wijzigingen moet aanbrengen, geldt dit als meerwerk en heeft Moree het recht de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 9: Meer- en minderwerk

1. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in de aanbieding, offerte of opdracht.
2. Meer- en minderwerk moet schriftelijk tussen Moree en de wederpartij overeengekomen worden. Moree is pas gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra Moree – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
a. bij wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
b. bij onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden.
4. Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt na uitvoering ervan plaats, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 10: Oplevering, goedkeuring en onderhoudstermijn

1. Moree zal de wederpartij meedelen dat de overeengekomen werkzaamheden afgerond zijn en het resultaat hiervan gebruiksklaar is.
2. Het resultaat van de werkzaamheden wordt geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij dit resultaat heeft gecontroleerd en de opleverstaat of werkbon voor goedkeuring heeft getekend.
3. Het resultaat van de werkzaamheden wordt tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij binnen een termijn van 2 weken na de mededeling dat de werkzaamheden zijn afgerond niet heeft gereclameerd bij Moree of zoveel eerder als de wederpartij dit resultaat vóór deze dag al in gebruik heeft genomen.
4. Nog niet verrichte of nog niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het resultaat van de werkzaamheden, hebben geen invloed op de oplevering hiervan.
5. Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in een tussen partijen overeengekomen onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zijn geen reden tot onthouding van goedkeuring, mits deze gebreken niet aan een eventuele ingebruikneming in de weg staan. Indien partijen geen specifieke onderhoudstermijn zijn overeengekomen, geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen na oplevering. Moree moet gebreken welke binnen de onderhoudstermijn worden geconstateerd en voor haar rekening komen zo spoedig mogelijk (laten) herstellen.
6. Indien de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering of onderhoudstermijn nog gebreken, onvolkomenheden e.d. constateert, zijn hierop de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen klachtartikel van toepassing.

Artikel 11: Klachten

1. De wederpartij moet de geleverde zaken direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen, soorten, kleuren e.d. vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon moet de wederpartij de gebreken, defecten e.d. binnen 2 werkdagen na ontvangst van de zaken aan Moree melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
2. Overige klachten over de geleverde zaken moeten direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan Moree worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
3. De wederpartij moet de door Moree geleverde documenten – welke niet eerst in concept aan de wederpartij zijn voorgelegd – direct bij ontvangst controleren. Eventuele zichtbare fouten en/of onvolkomenheden die in redelijkheid bij een eerste controle geconstateerd kunnen worden moeten uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de documenten aan Moree worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de documenten geacht leesbaar en compleet te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
4. Alle klachten over de verrichte werkzaamheden moeten eveneens direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen een door Moree gestelde (garantie)termijn na oplevering – aan Moree worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Indien er geen (garantie)termijn is overeengekomen, geldt een (garantie)termijn van 3 maanden. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
5. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Moree is gemeld, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn bovendien voor risico van de wederpartij.
6. Bestelde zaken worden in de bij Moree voorradige (groothandels)verpakkingen of minimale hoeveelheden geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Moree. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.
7. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
8. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
9. De wederpartij moet Moree in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan Moree verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat Moree ter plekke de klacht komt onderzoeken, vindt dit plaats voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
10. In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door Moree te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
11. Bij levering van levende planten geldt een inboet tot 10% van het geleverde binnen het eerste jaar na levering niet als tekortkoming aan de zijde van Moree. Hierover kan niet geklaagd worden.
12. Geen klachten zijn mogelijk over onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen of over onvolkomenheden die veroorzaakt zijn doordat de werkzaamheden worden verricht aan deze zaken, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van de natuurlijke materialen.
13. Geen klachten zijn mogelijk over onvolkomenheden in of eigenschappen van levende planten, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze planten.
14. Geen klachten zijn mogelijk over verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen.
15. Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd of geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

Artikel 12: Garanties

1. Moree zorgt er voor dat de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen en werkzaamheden nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
2. Moree staat in voor de soortechtheid van de door haar geleverde planten. Moree zal bovendien zo zorgvuldig mogelijk toezien op een kwalitatief goede samenstelling van eventuele door haar te leveren aarde, compost, zand e.d.
3. Vanwege de seizoensgebondenheid, de omloopsnelheid van/ de snelheid waarmee het assortiment verandert, kan Moree niet garanderen dat nabestelling van zaken mogelijk is en/of dat nabestelde zaken qua kleur en uitvoering gelijk zijn aan de voorafgaande levering(en).
4. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken baseert Moree zich op de informatie die de fabrikant, leverancier of kweker van deze zaken verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien voor de geleverde zaken door de fabrikant, leverancier of kweker een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Moree zal de wederpartij hierover informeren.
5. Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wenst te bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel van deze zaken, garandeert Moree slechts dat de zaken geschikt zijn voor dit doel indien zij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
6. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken overeengekomen prijs en/of de voor de werkzaamheden overeengekomen vergoeding nog niet heeft voldaan.
7. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
8. Bij een terecht beroep op de garantie zal Moree – naar haar keuze – kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.
9. In afwijking van het vorige lid, heeft de consument de keuze tussen herstel of vervanging van de zaken respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van Moree. In plaats daarvan mag de consument de overeenkomst altijd bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding verlangen.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Moree gegeven garanties, gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt Moree geen enkele aansprakelijkheid.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is Moree alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Moree voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
4. Indien Moree aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Moree altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Moree gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Moree beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken of de verrichte werkzaamheden.
5. In afwijking van het vorige lid, wordt bij duurovereenkomsten met een langere looptijd dan 3 maanden de aansprakelijkheid van Moree beperkt tot de over de laatste 3 maanden verschuldigde vergoeding indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Moree gesloten verzekering valt.
6. De wederpartij moet Moree uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan spreken.
7. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
8. Indien Moree haar werkzaamheden of leveringen moet verrichten aan de hand van door of namens de wederpartij verstrekte documenten, is Moree niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze documenten.
9. Indien de wederpartij zaken voor verdere verwerking beschikbaar stelt, is Moree verantwoordelijk voor een correcte verwerking, maar niet voor de deugdelijkheid van de zaken zelf.
10. Moree is niet aansprakelijk voor (schade ontstaan door) olielekkages die veroorzaakt worden door graafwerkzaamheden waarbij oude olievaten of ondergrondse tanks beschadigd worden noch voor de hierdoor veroorzaakte grond- of waterverontreiniging.
11. Moree is nooit aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door of namens de wederpartij door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
12. De wederpartij vrijwaart Moree van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, indien Moree de voor de uitvoering van de overeenkomst op grond van de WION verplichte graafmelding (KLIC-melding) tijdig bij het kadaster heeft gedaan, de graafwerkzaamheden zorgvuldig heeft verricht en er desondanks schade aan ondergrondse netten ontstaat.
13. Alle schade ontstaan aan machines, voertuigen, vaartuigen en overige hulpmiddelen van Moree die wordt veroorzaakt door op of onder het maaiveld van het te bewerken terrein of wateroppervlak aanwezige voorwerpen komt voor rekening van de wederpartij, indien de wederpartij Moree niet voorafgaand aan de werkzaamheden op de aanwezigheid van deze voorwerpen heeft gewezen en Moree hiervan ook anderszins niet op de hoogte kon zijn.
14. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de werklocatie verontreinigd is, dan is de wederpartij aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgen en vrijwaart hij Moree voor eventuele aanspraken van derden die hieruit voort komen.
15. Moree is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke houdbaarheid of garantie indien de schade is ontstaan:
a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of in strijd met de door of namens Moree verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, onderhouds- of verzorgingsvoorschriften e.d.;
b. door ondeskundige bewaring (opslag), onvoldoende/ slecht(e) onderhoud of verzorging van de geleverde zaken;
c. door fouten, onvolledigheden, gebreken, onvolkomenheden e.d. in de door of namens de wederpartij aan Moree verstrekte of voorgeschreven informatie of zaken;
d. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
e. door verzakkingen die veroorzaakt worden door de bodemgesteldheid van de ondergrond waarop de werkzaamheden zijn verricht, indien Moree niet bekend was noch in alle redelijkheid kon zijn met deze bodemgesteldheid;
f. als gevolg van de keuze van de wederpartij die afwijkt van wat Moree adviseerde en/of gebruikelijk is;
g. door de keuze die de wederpartij ten aanzien van de te leveren zaken heeft gemaakt;
h. door aantasting van de zaken/het werk door van buiten komende invloeden anders dan invloeden waartegen de zaken/het werk normaliter bestand zouden moeten zijn;
i. doordat door of namens de wederpartij reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Moree.
16. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Moree uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
17. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Moree of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Moree de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 14: Betaling bij bedrijven onderling

1. Moree heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan Moree een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
4. Indien na aanmaning door Moree betaling alsnog uitblijft, heeft Moree bovendien het recht aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
5. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft Moree het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Moree eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
6. Door de wederpartij gedane betalingen worden door Moree eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
7. De wederpartij mag de vorderingen van Moree niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Moree heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 15: Betaling bij consumenten

1. Moree heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de consument te verlangen. De gevraagde vooruitbetaling zal maximaal 50% van de overeengekomen prijs bedragen.
2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de consument niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de consument aan Moree een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
4. Indien na aanmaning door Moree betaling alsnog uitblijft, heeft Moree bovendien het recht aan de consument buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Daarbij zal Moree de consument bij genoemde aanmaning nog minimaal een termijn van 14 dagen geven om alsnog te betalen.
5. De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen:
a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.
Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.
6. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten heeft Moree het recht na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
7. Bij uitblijven van volledige betaling door de consument, heeft Moree het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de consument alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Moree eveneens indien zij al voordat de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de consument te twijfelen.
8. Door de consument gedane betalingen worden door Moree eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de consument bij de betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud

1. Moree behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij al zijn betalingsverplichtin¬gen aan Moree heeft voldaan.
2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
3. Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft, wordt telkens de partij zaken behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn be- of verwerkt. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog onbewerkt respectievelijk onverwerkt op de werklocatie/ op de locatie van de wederpartij bevinden.
4. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij de zaken niet op enige wijze verpanden of de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een financier brengen.
5. De wederpartij moet Moree direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
6. De wederpartij moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Moree bewaren.
7. De wederpartij moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal Moree op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
8. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of Moree een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan Moree en haar werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van Moree op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

Artikel 17: Intellectuele eigendomsrechten

1. Moree is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door Moree in het kader van de overeenkomst geleverde of vervaardigde werken, zaken, documenten e.d., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De uitoefening van deze rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan Moree voorbehouden.
2. Dit betekent onder meer dat:
a. de wederpartij de door Moree geleverde of vervaardigde documenten niet mag gebruiken buiten de context van de overeenkomst, hij deze documenten niet aan derden mag verstrekken, hij derden hierin geen inzage mag verlenen en hij deze documenten niet mag vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Moree;
b. de wederpartij de door Moree geleverde of vervaardigde werken, zaken of onderdelen hiervan niet mag namaken, wijzigen, reproduceren e.d. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Moree.
3. De wederpartij staat er voor in dat de door hem aan Moree verstrekte documenten en bestanden geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. De wederpartij is aansprakelijk voor eventuele schade die Moree door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart Moree voor aanspraken van deze derden.

Artikel 18: Faillissement, beschikkingsbevoegdheid e.d.

1. Moree heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
2. De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 19: Overmacht

1. Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of Moree, heeft Moree het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht aan de zijde van Moree wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Moree, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Moree.
3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Moree en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d., door (extreme) weersomstandigheden, natuurverschijnselen, wegblokkades, ongeval e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen evenals problemen in de (op)levering of voorraad ontstaan door plantenziekten e.d.
4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens Moree tot aan dat moment nakomen.

Artikel 20: Annulering, opschorting

1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil annuleren, is hij aan Moree een door Moree nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door Moree gemaakte kosten en haar door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Moree heeft het recht de schadevergoeding te fixeren en – naar haar keuze en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden of leveringen – 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
2. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of verzet, heeft Moree in ieder geval het recht de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen of – bij gebreke daarvan – gebruikelijke uurtarief aan de wederpartij in rekening te brengen.
3. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Moree voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
4. Moree heeft het recht alle door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
5. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten direct opeisbaar en mag Moree deze bij de wederpartij in rekening brengen. Moree mag bovendien alle gedurende de opschortingperiode te maken of gemaakte kosten evenals de voor de opschortingperiode al gereserveerde uren bij de wederpartij in rekening brengen.
6. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, heeft Moree het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, moet de wederpartij eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Moree vergoeden.

Artikel 21: Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

1. Op de tussen Moree en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Moree is gevestigd, zij het dat Moree altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
4. De consument mag er altijd voor kiezen het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan Moree. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat Moree schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van haar vestigingsplaats.
5. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft Moree het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.